က်မ္းစာေလ့လာမႈ
Study Bible

စာေရးသူ Author

Senior Pastor Rev. Raymond Mu, M.D. Myanmar Christian Church of Sacramento (MCCS).

DR. EH RAYMOND MU, M.D. Dip. Theology C. Missiology | Diplomate (American Board of Internal Medicine) | Member (American College of Physicians · American Society of Internal Medicine).


ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္ျခင္းသီခ်င္းမ်ား Praise and Worship Songs
ခရစ္ယာန္အသက္ရွင္မႈကိုေလ့လာျခင္း Christian Living
ဧဝံေဂလိလမ္းညႊန္ Evangelism Guide
နွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မ်ား၏ အေျခခံယံုၾကည္ခ်က္နွင္႔က်င္႔သံုးမႈ
Basic Beliefs and Practices of Baptists
အျပန္အလွန္ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား Responsive Readings

Back to Top ▲

အသင္းေတာ္အတြင္းကန္႔သတ္ထုတ္ေဝသည္။

Copyright © Myanmar Christian Resources Ministry. All rights reserved.
All copyrights belong to their respective owners.