လူ႔ဘဝအစမွသည္
အဆံုးတိုင္ေအာင္

ကမ႓ာဦးက်မ္း Genesis

ေဒသနာက်မ္း Ecclesiastes

~ ကမ႓ာဦးက်မ္း နွင့္ ေဒသနာက်မ္းမ်ားမွ
ေလ႔လာေတြ႔ရိွခ်က္ ~

View PDF in Full Screen » »  

§


ထာဝရအသက္သို႔ပို႔ေသာ
ခရစ္ေတာ္၏ေက်းဇူးတရား

ေရာမဩဝါဒစာ Romans

ေရာမ ၅း၂၁

သက္သာေလာနိတ္ဩဝါဒစာ

ပထမေစာင္ · 1 Thessalonians

ဒုုတိယေစာင္ · 2 Thessalonians

~ ေရာမဩဝါဒစာ · သက္သာေလာနိတ္ဩဝါဒစာ
ပထမ နွင့္ ဒုတိယေစာင္မ်ားမွ အနက္ဖြင့္ပံု ~

View PDF in Full Screen » »

§


ေယရႈသည္
ဘုရားသခင္၏
သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း

ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း John

ဧဖက္ဩဝါဒစာ Ephesians

ရွင္ယာကုပ္ဩဝါဒစာ James

~ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း · ဧဖက္ဩဝါဒစာ ·
ရွင္ယာကုပ္ဩဝါဒစာမ်ားမွ အနက္ဖြင့္ပံု ~

View PDF in Full Screen » »

§


ခ်ီးမြမ္းျခင္းကိုခံထိုက္ေသာ
ဖန္ဆင္းရွင္

ဆာလံက်မ္း Psalm

သက္သာေလာနိတ္ဩဝါဒစာ

ပထမေစာင္ · 1 Thessalonians

ဒုုတိယေစာင္ · 2 Thessalonians

~ ဆာလံက်မ္း · သက္သာေလာနိတ္ ဩဝါဒစာမ်ားမွ
ေပးေသာရတနာမ်ား ~

View Pdf in Full Screen » »

§


Back to Top ▲


အသင္းေတာ္အတြင္းကန္႔သတ္ထုတ္ေဝသည္။

Copyright © Myanmar Christian Resources Ministry. All rights reserved.
All copyrights belong to their respective owners.