မာတိကာ ၁ – ၄ ၅ – ၈ ၉ – ၁၁ Next »


ခရစ္ယာန္အသက္ရွင္မႈကို
ေလ့လာျခင္း
Christian Living

Table of Contents
မာတိကာ

သင္ခန္းစာေပါင္းခ်ဳပ္ ၁

စိတ္ခ်မႈသင္ခန္းစာ

(၁) ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ
(၂) ဆုုေတာင္းျခင္းစိတ္ခ်မႈ
(၃) ေအာင္ျမင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ
(၄) အျပစ္လႊတ္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ
(၅) ပဲ့ျပင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ

သင္ခန္းစာေပါင္းခ်ဳပ္ ၂

ခရစ္ေတာ္နွင့္ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း

အသက္ရွင္ျခင္းသင္ခန္းစာ

(၁) ခရစ္ေတာ္၌ အသက္ရွင္ျခင္း
(၂) ဘုုရားသခင္း၏ ႏႈတ္ထြက္စကားေတာ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္း
(၃) ဘုုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္း
(၄) ယံုုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္း
(၅) ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွိေသာ အသက္တာ၌ အသက္ရွင္ျခင္း
(၆) ခရစ္ယာန္မိႆဟာယ၌ အသက္ရွင္ျခင္း
(၇) သက္ေသတစ္ဦးအေနျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္း
(၈) ရက္ေရာစြာေပးကမ္းတတ္ေသာ အသက္တာ၌အသက္ရွင္ျခင္း

သင္ခန္းစာေပါင္းခ်ဳပ္ ၃

ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွက်မ္းပိုုဒ္မ်ား

နိဒါန္း

လူသည္ မုုန္႔အားျဖင့္သာ အသက္မရွင္

သင္ခန္းစာ

(၁) အရွင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘယ္သူလဲ
(၂) အရွင္ေယရႈ၏ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္
(၃) ခရစ္ေတာ္၌ရွိေသာ ထာဝရအသက္

သင္ခန္းစာေပါင္းခ်ဳပ္ ၄

ခရစ္ေတာ္နွင့္ မိႆဟာယဖြဲ႔ျခင္

သင္ခန္းစာ

(၁) အသက္တာသစ္
(၂) ခရစ္ေတာ္သည္ အရွင္သခင္ျဖစ္သည္
(၃) ဝတ္ျပဳကိုုးကြယ္သည္႔ အသက္တာ
(၄) ခရစ္ေတာ္အတြက္ သက္ေသခံျခင္း

မာတိကာ ၁ – ၄ ၅ – ၈ ၉ – ၁၁ Next »

~ အသင္းေတာ္တြင္းကန္႔သတ္ ~

Back to Top ▲

အသင္းေတာ္အတြင္းကန္႔သတ္ထုတ္ေဝသည္။

Copyright © Myanmar Christian Resources Ministry. All rights reserved.
All copyrights belong to their respective owners.