အျပန္အလွန္ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား
Responsive Readings

Table of Contents
မာတိကာ

၆း ဘုရားသခင္၏ကြယ္ကာေစာင္မျခင္း
၈း ဘုုရားသခင္၏လက္ယာေတာ္
၁၄း မွန္ကန္ေသာကိုးကြယ္ျခင္း
၁၅း သခင္ဘုရား၌ယံုၾကည္ကိုးစားေလာ႔
၁၉း ကၽြနု္ပ္တို႔၏မိတ္ေဆြခရစ္ေတာ္
၂၃း အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္ကို ဦးစြာထားျခင္း
၂၆း မ်က္ေမွာက္ေတာ္ေအာက္တြင္ ကာလအစဥ္အၿမဲ ေနတတ္ေသာအေလ႔အထ
၃၁း ငါတို႔ခိုလႈံရာျဖစ္ေတာ္မူေသာထာဝရဘုရား
၃၃း ေန႔စဥ္အသက္ရွင္ျခင္း၏လကၡဏာမ်ား
၃၄း ယံုၾကည္ျခင္း၏ျပည္႔စံုျခင္း
၃၉း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ဘုရားသခင္ထံသို႔ ပို႔ေသာလမ္းခရီးျဖစ္၏
၄၂း သခင္ဘုရား၌စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ့ယံုၾကည္ျခင္း
၄၃း ထာဝရဘုရားကို ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ေနေလာ႔
၄၅း ထာဝရဘုရား၏အိမ္ေတာ္
၄၆း သီလႏွင့္ျပည္႔စံုေသာမိန္းမ
၄၈း ခရစ္ယာန္တို႔၏လက္နက္စံု
၅၂း ပညတ္ေတာ္မ်ား

Scroll to top ▲

အသင္းေတာ္အတြင္းကန္႔သတ္ထုတ္ေဝသည္။

Copyright © Myanmar Christian Resources Ministry. All rights reserved.
All copyrights belong to their respective owners.