မာတိကာ က ခ – ဂ င – ဃ ဆ – ဇ စ် ည ဋ ဌ – ဍ ဎ ဏ – တ ထ – ဒ ဓ န – ပ ဖ ဗ – ဘ လ – ဝ သ – ဟ ဠ – အ Next »


ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္ျခင္းသီခ်င္းမ်ား
Praise and Worship Songs

Table of Contents
မာတိကာ

က
ကိုုးကြယ္ပါ၏ (၂)
ကိုုယ္ေတာ္ကိုုကၽြနု္ပ္ဆာငတ္
ကိုုယ္ေတာ္ကိုုခ်စ္တယ္
ကိုုယ္ေတာ္ကိုုခ်စ္သည္
ကိုုယ္ေတာ္တစ္ပါးတည္း
ကိုုယ္ေတာ္မရွိလွ်င္
ကိုုယ္ေတာ္မွတစ္ပါးမရွိ
ကိုုယ္ေတာ္ျမတ္ထံေက်းဇူးခ်ီးမြမ္းမည္
ကိုုယ္ေတာ္ရိွေနတယ္
ကိုုယ္ေတာ္ရဲ႕ေရွ႕ေတာ္
ကိုုယ္ေတာ္သာခိုုလံႈရာ
ကိုုယ္ေတာ္အေကာင္းျမတ္ဆုုံး
ကိုုယ္ေတာ္ေၾကာင့္ေနာ္
ကိုုယ္ေတာ္႔အနားမွာ
ႀကီးျမတ္မူသည္
ႀကီးျမတ္လွေသာ
ကၽြနု္ပ္ေခၚပါ၏
ကၽြနု္ပ္တိုု႔အသံ (၂)
ကၽြနု္ပ္၏ဘုုရား
ကၽြနု္ပ္၏ေယ႐ႈ
ကၽြနု္ပ္၏အရာရာ
ေက်းဇူးေတာ္ခြက္ဖလားလွ်ံလ်က္ရွိပါ၏
ေက်းဇူးေတာ္မွတစ္ပါး

View in Full Screen: »» Pdf | »» Word


မာတိကာ က ခ – ဂ င – ဃ ဆ – ဇ စ် ည ဋ ဌ – ဍ ဎ ဏ – တ ထ – ဒ ဓ န – ပ ဖ ဗ – ဘ လ – ဝ သ – ဟ ဠ – အ Next »

Back to Top ▲

အသင္းေတာ္အတြင္းကန္႔သတ္ထုတ္ေဝသည္။

Copyright © Myanmar Christian Resources Ministry. All rights reserved.
All copyrights belong to their respective owners.