« « မာတိကာ Table of Contents


၂၃း ကိုယ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းၾကေလာ႔က်ဴး
Praise Him! Praise Him!

ဆာ ၁၄၆း၂

 

ခ်ီးမြမ္း၊ ခ်ီးမြမ္း၊ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ကယ္တင္ပိုင္ရွင္၊ လူအေပါင္းတို႔
ေမတၱာေတာ္ကိုေႂကြးေၾကာ္၊ ဘုန္းအာနုေဘာ္ ကိုယ္ေတာ္၌ ရိွေစသတည္းဟု၊
ေကာင္းကင္တမန္ မင္းမ်ားတို႔၊ ေျပာၾကားေလာ႔။ သိုးထိန္းကဲ႔သို႔ ေယရႈသည္
သူငယ္မ်ားကို၊ တေနလံုးလက္ေတာ္နွင့္ ေပြ႕လ်က္ေဆာင္၏။ ခ်ီးမြမ္း၊
ခ်ီးမြမ္း၊ ဂုဏ္သေရ အေၾကာင္းကိုေျပာပါ၊ ခ်ီးမြမ္း၊ ခ်ီးမြမ္း၊ စဥ္မျပတ္သီခ်င္းဆို။
 
ခ်ီးမြမ္း၊ ခ်ီးမြမ္း၊ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ကယ္တင္ပိုင္ရွင္၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္၊
လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚမွာ၊ ကၽြနု္ပ္တို႔ အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ ခံထိုက္ေသာဒဏ္ပင္၊
ခံေတာ္မူၿပီ၊ အမွန္ကယ္ေတာ္မူ၏။ ကၽြနု္ပ္တို႔၏ ဝမ္းနည္းျခင္း
ေဆာင္ေတာ္မူၿပီ၊ ေမတၱာေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္း၍ မကုန္ပါ၊ ခ်ီးမြမ္း၊
ခ်ီးမြမ္း၊ ဂုဏ္သေရ အေၾကာင္းကိုေျပာပါ၊ ခ်ီးမြမ္း၊ ခ်ီးမြမ္း၊ စဥ္မျပတ္သီခ်င္းဆို။
 
ခ်ီးမြမ္း၊ ခ်ီးမြမ္း၊ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ကယ္တင္ပိုင္ရွင္၊ ေကာင္းကင္ဘံုမွာ၊
နာမ ေတာ္ခ်ီးမြမ္းၾက၊ သခင္ေယရႈ စဥ္မျပတ္ အုပ္စိုးေတာ္မူမည္၊
သရဖူကို ေခါင္းေတာ္ေပၚမွာေဆာင္း၏။ ကိုယ္ေတာ္ႂကြလာ၊ ရန္သူတို႔
ကိုေအာင္ျခင္းငွါ ဘုန္းတန္ခိုး၊ ကိုယ္ေတာ္၌ ရိွေစသတည္း။ ခ်ီးမြမ္း၊
ခ်ီးမြမ္း၊ ဂုဏ္သေရ အေၾကာင္းကိုေျပာပါ၊ ခ်ီးမြမ္း၊ ခ်ီးမြမ္း၊ စဥ္မျပတ္သီခ်င္းဆို။

 

»» View in PDF adobe_pdf_file_icon_24x24


Back to Top ▲
အသင္းေတာ္အတြင္းကန္႔သတ္ထုတ္ေဝသည္။

Copyright © Myanmar Christian Resources Ministry. All rights reserved.
All copyrights belong to their respective owners.