« « မာတိကာ Table of Contents


၁၁၉း ေယရႈအေသြးေတာ္က်ဴး
What can wash away my sin?

ေယ ၉း၂၂

 

ငါ႔အျပစ္ စြန္းေဆးအံ႔ငွါ၊ ရွင္ေယရႈ အေသြး တတ္စြမ္းေလ။
ငါ႔ကိုက်န္းမာ စိမ့္ေသာငွါ၊ ရွင္ေယရႈ အေသြး တတ္စြမ္းေလ။
အို ျမတ္လွ စီးေသာေသြး၊ မိုးပြင့္လို ျဖဴစင္ေစ၊
ျခားစမ္းေရ ရွာမေတြ႕၊ ရွင္ေယရႈ အေသြးတတ္စြမ္းေလ။
 
ငါ႔ကို စင္ၾကယ္ေစဖိုု႔ရာ၊ ရွင္ေယရႈ အေသြး တတ္စြမ္းေလ။
ငါ႔အျပစ္ ေျဖလႊတ္စိမ့္ငွါ၊ ရွင္ေယရႈ အေသြး တတ္စြမ္းေလ။
အို ျမတ္လွ စီးေသာေသြး၊ မိုးပြင့္လို ျဖဴစင္ေစ၊
ျခားစမ္းေရ ရွာမေတြ႕၊ ရွင္ေယရႈ အေသြးတတ္စြမ္းေလ။
 
ငါ႔အျပစ္တြက္ ခံေစရန္၊ ရွင္ေယရႈ အေသြး တတ္စြမ္းေလ။
ငါ႔ကိုယ္စား ကုသိုလ္သြင္းရန္၊ ရွင္ေယရႈ အေသြး တတ္စြမ္းေလ။
အို ျမတ္လွ စီးေသာေသြး၊ မိုးပြင့္လို ျဖဴစင္ေစ၊
ျခားစမ္းေရ ရွာမေတြ႕၊ ရွင္ေယရႈ အေသြးတတ္စြမ္းေလ။
 
ငါေမွ်ာ္လင့္ စိတ္ၿငိမ္ေစရန္၊ ရွင္ေယရႈ အေသြး တတ္စြမ္းေလ။
ငါေျဖာင့္မတ္ခြင့္ ရေစရန္၊ ရွင္ေယရႈ အေသြး တတ္စြမ္းေလ။
အို ျမတ္လွ စီးေသာေသြး၊ မိုးပြင့္လို ျဖဴစင္ေစ၊
ျခားစမ္းေရ ရွာမေတြ႕၊ ရွင္ေယရႈ အေသြးတတ္စြမ္းေလ။

 

»» View in PDF adobe_pdf_file_icon_24x24


Back to Top ▲
အသင္းေတာ္အတြင္းကန္႔သတ္ထုတ္ေဝသည္။

Copyright © Myanmar Christian Resources Ministry. All rights reserved.
All copyrights belong to their respective owners.