« « မာတိကာ Table of Contents


၂၃၅း ကိုးစား၍နားေထာင္သီခ်င္း
Trust and obey

သုတၱံ ၁၆း၂၀

 

နႈတ္ကပတ္ အလင္းတြင္ ေယရႈႏွင့္ ေရွာက္သြားစဥ္၊ ငါတိုု႔လမ္း ထြန္းလင္း
ေစေတာ္ မူသည္။ အလိုုေတာ္ကိုု လိုုက္လွ်င္ အတူရိွမည္ အစဥ္၊
ကိုုးစား၍ နားေထာင္လ်က္ ေနရမည္။ ကိုုးစားနားေထာင္၊ ျခားေသာ လမ္းရွာမ
ေတြ႕၊ ေယရႈ၌ ခ်မ္းသာရေအာင္၊ ကိုုးစားနားေထာင္ ရေလ။
 
ငါတိုု႔၏ ေလးေသာဝန္ ဆင္းရဲဒုုကၡ ခံဖိုု႔၊ ကိုုယ္ေတာ္၏ ေက်းဇူး
ျမတ္ေလာက္ေပ၏။ ငါတိုု႔ ေၾကာက္လန္႔ေစရန္ စာတန္ ေနွာင့္ယွက္ရာကိုု
ကိုုးစား နားေထာင္ျခင္းျဖင့္ ေပ်ာက္ေစမည္။ ကိုုးစား နားေထာင္၊ ျခားေသာ လမ္းရွာမ
ေတြ႕၊ ေယရႈ၌ ခ်မ္းသာရေအာင္၊ ကိုုးစားနားေထာင္ ရေလ။
 
သိုု႔ေသာ္လည္း ငါတိုု႔၌ ရိွသမွ်ေသာအရာ ကိုုယ္ေတာ္ လက္၌ အပ္
ထားၾကရမည္၊ ကိုုယ္ကိုု မအပ္နွံလွ်င္ ဆုုေက်းဇူးေတာ္ အမ်ား
ငါတိုု႔ အလ်င္း မခံစားနိုုင္ၾက။ ကိုုးစားနားေထာင္၊ ျခားေသာ လမ္းရွာမ
ေတြ႕၊ ေယရႈ၌ ခ်မ္းသာရေအာင္၊ ကိုုးစားနားေထာင္ ရေလ။
 
ငါတိုု႔သည္ ေယရႈနွင့္ မိတ္သဟာယ ဖြဲ႕လွ်င္ ကိုုယ္ေတာ္နွင့္ အတူ
သြားလာၾကမည္။ မိန္႔ေတာ္မူသည္ အတိုုင္း သြားလာ ေဆာင္ရြက္ပါမည္၊
မေၾကာက္ဘဲ၊ ကိုုးစားလ်က္ နားေထာင္မည္။ ကိုုးစား နားေထာင္၊ ျခားေသာ လမ္းရွာမ
ေတြ႕၊ ေယရႈ၌ ခ်မ္းသာရေအာင္၊ ကိုုးစားနားေထာင္ ရေလ။

 

»» View in PDF adobe_pdf_file_icon_24x24


Back to Top ▲
အသင္းေတာ္အတြင္းကန္႔သတ္ထုတ္ေဝသည္။

Copyright © Myanmar Christian Resources Ministry. All rights reserved.
All copyrights belong to their respective owners.