« « မာတိကာ Table of Contents


၂၈၈း ကတိေတာ္၌တည္ေနျခင္းက်ဴး
Standing on the Promises

၂ ေကာ ၁း၂၀

 

ကိုယ္ေတာ္၏ ကတိေတာ္မ်ား၌ တည္ေနသည္ အနႏၱကာလ ပတ္
လံုး ခ်ီးမြမ္းပါမည္၊ ေဟာရွဏၰ ျဖစ္ေစသတည္း၊ ေႂကြးေၾကာ္ေလ၏၊
ကတိေတာ္ျမတ္၌ တည္ေနပါသည္။ တည္လ်က္ေန
သည္ ကယ္တင္ရွင္ သခင္၏ ကတိျမတ္၌ တည္သည္၊ တည္လ်က္
ေနသည္၊ ဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္၌ တည္၏။
 
မပ်က္ႏိုင္ေသာ ကတိေတာ္မ်ား၌ တည္သည္၊ ယံုမွားျခင္း၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း
မုန္တိုင္းက်ေသာ္လည္း၊ အသက္ရွင္ေသာ ႏႈတ္ကပတ္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္မည္၊
ကတိေတာ္ျမတ္၌ တည္ေနပါသည္။ တည္လ်က္ေန
သည္ ကယ္တင္ရွင္ သခင္၏ ကတိျမတ္၌ တည္သည္၊ တည္လ်က္
ေနသည္၊ ဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္၌ တည္၏။
 
ကတိေတာ္ျမတ္၌ တည္လ်က္ ယခုငါသည္ အေသြးေတာ္ျဖင့္ သန္႔ရွင္း
ျခင္းသို႔ ေရာက္ေလၿပီ၊ ငါ႔လႊတ္ေတာ္မူေသာ လႊတ္ျခင္း အခြင့္၌လည္း၊
ကတိေတာ္ျမတ္ အားျဖင္႔ တည္ပါသည္။ တည္လ်က္ေန
သည္ ကယ္တင္ရွင္ သခင္၏ ကတိျမတ္၌ တည္သည္၊ တည္လ်က္
ေနသည္၊ ဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္၌ တည္၏။
 
ငါသခင္ဘုရား၏ ကတိ၌ တည္သည္၊ ေမတၱာႀကိဳးျဖင့္ ၿမဲၿမံ
ခ်ည္ေႏွာင္ေတာ္မူ၏၊ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ ဓါးျဖင့္ မာရ္နတ္ ရံႈးေစမည္၊
ကတိေတာ္ျမတ္၌ တည္ေနပါသည္။ တည္လ်က္ေန
သည္ ကယ္တင္ရွင္ သခင္၏ ကတိျမတ္၌ တည္သည္၊ တည္လ်က္
ေနသည္၊ ဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္၌ တည္၏။

 

»» View in PDF adobe_pdf_file_icon_24x24


Back to Top ▲
အသင္းေတာ္အတြင္းကန္႔သတ္ထုတ္ေဝသည္။

Copyright © Myanmar Christian Resources Ministry. All rights reserved.
All copyrights belong to their respective owners.