« « မာတိကာ Table of Contents


၃၀၉း သာ၍ျမင္႔ေသာကုန္းေပၚမွာက်ဴး
Higher Ground

ဆာ ၂၄း၃-၅

 

ေကာင္းကင္လမ္းကို ႀကိဳးစားတက္မည္။ ေန႔စဥ္တိုး၍ အထက္ေရာက္သည္။
ကုန္းျမင့္ေပၚမွာ ေျခလွမ္းဖို႔ရာ၊ ေန႔စဥ္ျပဳမည္ ဆုပဌနာ။
ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ကုန္းျမင့္ေပၚမွာ ရပ္ေနဖို႔ရာ ကူေတာ္မူပါ၊
သာ၍ျမင့္ရာ ကုန္းျမင့္ေပၚမွာ ေျခလွမ္းစိမ့္ငွာ၊ မ ေတာ္မူပါ။
 
ယံုမွားျခင္းႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမ်ား၊ ရွိရာရပ္မွာ မေနခ်င္ပါ၊
အျခားသူမ်ား ေနခ်င္ေသာ္လည္း၊ ကုန္းျမင့္မွာသာ ကၽြနု္ပ္ေနမည္။
ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ကုန္းျမင့္ေပၚမွာ ရပ္ေနဖို႔ရာ ကူေတာ္မူပါ၊
သာ၍ျမင့္ရာ ကုန္းျမင့္ေပၚမွာ ေျခလွမ္းစိမ့္ငွာ၊ မ ေတာ္မူပါ။
 
မာရ္နတ္ဆိုးသည္ တိုက္ခိုက္ေသာ္လည္း၊ ထက္ရပ္မွာသာ ေနခ်င္လွသည္၊
ကုန္းျမင့္ေပၚက သီခ်င္းသံမ်ား၊ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ကၽြနု္ပ္ၾကားရ။
ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ကုန္းျမင့္ေပၚမွာ ရပ္ေနဖို႔ရာ ကူေတာ္မူပါ၊
သာ၍ျမင့္ရာ ကုန္းျမင့္ေပၚမွာ ေျခလွမ္းစိမ့္ငွာ၊ မ ေတာ္မူပါ။

 

»» View in PDF adobe_pdf_file_icon_24x24


Back to Top ▲
အသင္းေတာ္အတြင္းကန္႔သတ္ထုတ္ေဝသည္။

Copyright © Myanmar Christian Resources Ministry. All rights reserved.
All copyrights belong to their respective owners.