« « မာတိကာ Table of Contents


၃၆၆း တပည္႔ေတာ္အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ျခင္းက်ဴး
Blest be the tie that binds

 

တပည္႔ေတာ္ ခ်စ္ျခင္းသည္ ညီအစ္ကို
ခ်င္း၌တည္။ ဝိညာဥ္သေဘာ ညီ
ညြတ္အစဥ္၊ ထက္ဘံု၌ ကဲ႔သို႕တည္း။
 
အဘ ပလႅင္ေတာ္ေရွ႕ အလိုမ်ား
ေလွ်ာက္ႏိုင္ေပ၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းခြင့္ အ
စဥ္ရွာေတြ႕၊ ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေလ။
 
တပည္႔ေတာ္တို႔သည္ကား ဝန္ခ်င္းတို႔
ကို ေဆာင္ရြက္၊ အခ်င္းခ်င္းဖို႔ ႀကိမ္
ဖန္မ်ားစြာ၊ ၾကင္နာေသာ မ်က္ရည္ထြက္။
 
ခ်စ္မိတ္ေဆြႏွင့္ ကြာလွ်င္၊ ဝမ္းနည္းျခင္း
ရွိေသာ္လည္း ေနာက္ေနာင္ ျပန္ေတြ႕မည္
ဟု ေမွ်ာ္လင္႔၊ ထိုေၾကာင္႔ႏွစ္သိမ္႔ ႏိုင္၏။

 

»» View in PDF adobe_pdf_file_icon_24x24


Back to Top ▲
အသင္းေတာ္အတြင္းကန္႔သတ္ထုတ္ေဝသည္။

Copyright © Myanmar Christian Resources Ministry. All rights reserved.
All copyrights belong to their respective owners.