« « မာတိကာ Table of Contents


 

မရိွမျဖစ္ေယရႈ

 

Key E
Intro [4maj7 3m 2m 5]2
 
1 3m 6m 17 4 2m 5
ေယရႈ မေျပာင္းမလဲ ခ်စ္ေနသူ အဆံုုးမဲ့ေမတၱာနဲ႕ အၿမဲတမ္းခ်စ္ေနသူ
1 37 6m 17 4
ေယရႈ ကၽြန္ုုပ္အတြက္အေကာင္းျမတ္ဆံုုး တုုနိႈင္းလိုု႕ မရတဲ႔ေမတၱာရွင္
2m 5
ကၽြနုု္ပ္၏အစြမ္းခြန္အား
 
4maj7 1
လူ႕အေနနဲ႕ မျဖစ္ႏုုိင္ မတတ္နုုိင္တဲ႔အရာေတြ ေယရႈဘုုရားရဲ႕ မ်က္ေမွာက္မွာ
2m 5
ဝိညာဥ္တန္ခိုးနဲ႕ ျဖစ္တည္လိုု႕ေန မျဖစ္နိုုင္ေသာအရာမရွိၿပီ
 
1 6m
ဘဝမွာ မရွိမျဖစ္ေယရႈ အသက္ႏွင့္လမ္းခရီး သမၼာတရား
4 3 1
ခပ္သိမ္းေသာအရာေတြ ဖန္ဆင္း၍ပိုုင္ ေသာ/သ သူ
7b 5
ကၽြနုု္ပ္ရဲ႕ ဘက္မွာရိွေနမွေတာ႔
1 6m
ဘဝဟာ ျပည္႔ဝၿပီေပါ႔ ရင္မွာလိုုအင္တိုုင္း ျပည္႔စံုုလိုု႕
4 3m 2m 1
မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲမွာ ကၽြန္ုုပ္ရိွေနရျခင္းသည္
7b 5 4
ျပဳေလသမွ်မွာ ေအာင္ျမင္ျခင္းေတြပိုုင္ဆိုုင္ ရရွိေစၿပီ

 

»» View in PDF adobe_pdf_file_icon_24x24


Back to Top ▲
အသင္းေတာ္အတြင္းကန္႔သတ္ထုတ္ေဝသည္။

Copyright © Myanmar Christian Resources Ministry. All rights reserved.
All copyrights belong to their respective owners.