« « မာတိကာ Table of Contents


ေယရႈႈေၾကာင့္သာ

 

Key – G
Intro – { G Em Am D }2
 
G Em
အႀကီးျမတ္ဆံုး ဒီခ်စ္ျခင္းႏွင့္အတူ ကားတိုင္ထက္ ကိုယ္ေတာ္အသက္စြန္႕ၿပီ
Am G D
ေလာကီသားေတြ နားမလည္ႏိုင္လည္း
G Em
အေသြးေတာ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ေရြးခဲ့ၿပီ အသက္ထာဝရ ကိုယ္ေတာ္ေပးခဲ့ၿပီ
Am G
လက္ခံေသာသူအတြက္ဒါဟာ အခမဲ့
 
G Em
ေယ႐ႈေၾကာင့္သာ အသက္ရွင္သည္ ေယ႐ႈေၾကာင့္သာ သီခ်င္းဆိုသည္
Am D
ေယ႐ႈေၾကာင့္သာ ျပည္႔စံုသည္ ေယ႐ႈေၾကာင့္ဘဲ
G Em
ေယ႐ႈေၾကာင့္သာ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ေယ႐ႈေၾကာင့္သာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း
Am D G
ေယ႐ႈေၾကာင့္သာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ေယ႐ႈေၾကာင့္ဘဲ ေယ႐ႈေၾကာင့္ဘဲ
Em - - - Am - - - D - - -
 
ညစ္ေပတဲ႔ ဒီအျပစ္ဆိုးမ်ားကို အေသြးေတာ္ႏွင့္ စင္ေအာင္ေဆးခဲ့ၿပီ
ေျဖာင့္မတ္ျခင္း အေမြအား သူအပိုင္ေပးခဲ့
ကတိေတာ္အတိုင္း သူေစလႊတ္ခဲ့ၿပီ အႏႈးညံ႔ဆံုး အို သန္႕ရွင္းဝိညာဥ္
ေန႕ရက္တိုင္း အစဥ္အၿမဲအတူပါရွိခဲ႔…  

 

»» View in PDF adobe_pdf_file_icon_24x24


Back to Top ▲
အသင္းေတာ္အတြင္းကန္႔သတ္ထုတ္ေဝသည္။

Copyright © Myanmar Christian Resources Ministry. All rights reserved.
All copyrights belong to their respective owners.