« « မာတိကာ Table of Contents


အေကာင္းျမတ္ဆံုုးသခင္

 

Key – E
Intro – { E Dbm A Gbm B }2
 
E Dbm
ေကာင္းျမတ္ေသာ ဘုုရားရွင္ ကၽြနုု္ပ္၏ အသက္သခင္
A Gbm B
ကိုုယ္ေတာ္ဘုုရားသာ ထာဝရ ဘုုရင္
E Dbm
အျပစ္နဲ႕ ကင္းတဲ႔ သိုုးသူငယ္ သန္႕ရွင္း ျမင့္ျမတ္သူ
D A B
ကၽြနုု္ပ္ရဲ႕ အျပစ္ေႂကြးမ်ားအား ဆပ္ေပးသူ
A B E B
ကိုုယ္ေတာ္ရဲ႕ အေၾကာင္း ခ်ီးမြမ္းမကုုန္နိုုင္
 
E Dbm
ကိုုယ္ေတာ္သာ ထာဝရ အေကာင္းဆံုုး ကၽြနုု္ပ္ရဲ႕ မိတ္ေဆြ
Gbm B
ထာဝရ အေကာင္းဆံုုး ကၽြနုု္ပ္ရဲ႕ အနားမွာ အစဥ္ၿမဲ
Abm Dbm
ထာဝရ အေကာင္းဆံုုး ကၽြန္ပ္ရဲ႕ ဘုုရားသခင္
Gbm B E
ထာဝရအစဥ္ ကိုုယ္ေတာ္ရွင္သာ အေကာင္းျမတ္ဆံုးသခင္
 
အႀကီးျမတ္ဆံုုး ဘုုရားသားေတာ္ အရာ အားလံုုးရဲ႕ သခင္
ထာဝရ စိုုးစံ အနႏၲတန္ခိုုးရွင္ အျမင့္ျမတ္ဆံုုး ဘုုန္းစည္းစိမ္ ကၽြနုု္ပ္အတြက္ စြန္႕ကာ
နွိမ့္ခ်၍ အေသြးနဲ႕ ေရြးဝယ္ခဲ့သူ ကိုုယ္ေတာ္ခ်စ္ျခင္း ခ်ီးမြမ္းမကုုန္နုုိင္

 

»» View in PDF adobe_pdf_file_icon_24x24


Back to Top ▲
အသင္းေတာ္အတြင္းကန္႔သတ္ထုတ္ေဝသည္။

Copyright © Myanmar Christian Resources Ministry. All rights reserved.
All copyrights belong to their respective owners.