« « မာတိကာ Table of Contents


တိုုင္ေတာ္ထက္မွာ

 

Key – A
Intro [ 1 5 3m 3]2
 
1 5 6m 5
ကားတိုုင္ေပၚမွာ အေသခံခဲ့တယ္ အျပစ္မရိွတဲ႔ ဘုုရားျမတ္သားေတာ္
1 5 6m 5
ကားတိုုင္ေပၚမွာ အပယ္ခံခဲ့တယ္ အဖရဲ႕ အျမတ္နိုုးဆံုုးသားေတာ္
 
2m 3m 4
သက္ရိွသက္မဲ့ အရာခပ္သိမ္း ဖန္ဆင္းကာအုုပ္စိုုးသူ
2m 3m 4 5
အေစခံ ကၽြန္သ႑ာန္ေဆာင္ယူကာ သိုုးသူငယ္ေလးပမာ အေသခံခဲ့
 
4 5 1 5 6m 3m
တိုုင္ေတာ္ထက္မွာ ေရြးနွဳတ္ခဲ့ၿပီ က်ိန္ျခင္းအျပစ္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ
4 3m 5
ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္အားျဖင့္ ကၽြနုု္ပ္အနာေပးေပ်ာက္ၿပီ
 
4 5 1 5 6m 3m
တိုုင္ေတာ္ထက္မွာ ေဆးေၾကာခဲ့ၿပီ ကမၺလာလိုုနီ ကၽြန္ုုပ္အျပစ္မ်ားကိုု
4 6m 5 1 1 5 3m 4 3m 5 6m 4
ျဖဴစင္ေစခဲ့ၿပီ စင္ၾကယ္ေစခဲ့ၿပီ မိုုးပြင့္ပမာထာဝရ

 

»» View in PDF adobe_pdf_file_icon_24x24


Back to Top ▲
အသင္းေတာ္အတြင္းကန္႔သတ္ထုတ္ေဝသည္။

Copyright © Myanmar Christian Resources Ministry. All rights reserved.
All copyrights belong to their respective owners.