« ၂ သက္ မာတိကာ ဆာလံက်မ္း ၁ သက္သာေလာနိတ္ဩဝါဒစာ ၂ သက္ စာေရးသူ၏အမွာစာ


« « မာတိကာ Table of Contents

စာေရးသူ၏ အမွာစာ

DR. EH RAYMOND MU, M.D.
Dip. Theology C. Missiology
Diplomate | American Board of Internal Medicine
Member | American College of Physicians, American Society of Internal Medicine

ကၽြန္ေတာ္ ေဆးေက်ာင္းေအာင္ၿပီးေနာက္ စင္ကာပူ (Singapore) ႏုိင္ငံမွာ က်မ္းစာသင္ေက်ာင္း တက္ခြင္႔ ရခဲ႔ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ႔အေပၚ ေကာင္းတဲ႔ St. Hilda Church က ဘူရားကို ႏွလံုးသားထဲမွာေရာ၊ လက္ေတြ႔အသက္ရွင္တဲ႔ ေနရာမွာေရာ ေပၚလြင္ ထင္ရွားစြာ ခ်စ္တဲ႔ John Teo, Rosalind Tan တို႔ရဲ႕ လမ္းညႊန္မႈကို အျပည္႔အဝ ခံစားခဲ႔ရပါတယ္။ STUDY BIBLE အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကၽြန္ေတာ႔အား ရွာေဖြ ေလ႔လာေစခဲ႔ပါတယ္။ အထူးသျဖင္႔ LIFE APPLICATION STUDY BIBLE ကို ဖတ္မွတ္ေလ႔လာတဲ႔အခါ ဝိညာဥ္အျမင္ ပြင္႔ရုံမက ေလာကမွာ ထို အျမင္ေတြကို ဘယ္လိုလက္ေတြ႔ က်င္႔သုံးၿပီး အသုံးခ်သြားျခင္းျဖင္႔ အခက္အခဲ ျပႆနာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေျပလည္မႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္႔ နည္းလမ္းေတြ မ်ားစြာရရွိ ခဲ႔ပါတယ္။

က်မ္းကို ေျမာက္ျမားစြာ ဖတ္ခြင္႔မရႏုိင္တဲ႔၊ က်မ္းစာသင္ေက်ာင္း တက္ေနတဲ႔ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္နဲ႔ ဘုရားကို စိတ္ႏွလုံးအႂကြင္းမဲ႔ ခ်စ္ေပမယ္႔ က်မ္းစာရဲ႕ ေလးနက္မႈကို ပိုမိုသိရွိခံစား လက္ေတြ႔ က်င္႔သုံးလိုတဲ႔ မည္သူကို မဆို၊ တစ္နည္းတစ္ဖုံအားျဖင္႔ အကူအညီ ျဖစ္ေစဖုိ႔ ဆာလံက်မ္း (Psalm) ႏွင္႔ သက္သာေလာနိတ္ ဩဝါဒစာ (Thessalonians) မ်ားမွ အႏွစ္သာရ မ်ားကို ဤစာအုပ္အားျဖင္႔ စုေဆာင္းေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားသခင္၏ ဖန္ဆင္းျခင္း အရာမ်ားကို ဆာလံဆရာမ်ားကဲ႔သုိ႔ ၾကည္႔တတ္၊ ျမင္တတ္၊ ခ်ီးမြမ္းတတ္ရန္ႏွင္႔ ရင္႔က်က္ေသာ ယုံၾကည္သူမ်ား ျဖစ္လာရန္ ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္ သြန္သင္မႈကို ခံယူလ်က္ ဆက္လက္ အသက္ရွင္ၾကပါစို႔။


« ၂ သက္ မာတိကာ ဆာလံက်မ္း ၁ သက္သာေလာနိတ္ဩဝါဒစာ ၂ သက္ စာေရးသူ၏အမွာစာ

Back to Top ▲


အသင္းေတာ္အတြင္းကန္႔သတ္ထုတ္ေဝသည္။

Copyright © Myanmar Christian Resources Ministry. All rights reserved.
All copyrights belong to their respective owners.